Theo hợp đồng thỏa thuận giữa 2 bên A và B khi kí kết hợp đồng